کوکی‌ها

هدف

این سیاست چارچوبی را تعیین می‌کند که Rolex SA («ما») آن را مبنای استفاده از کوکی‌ها در وب‌سایت‌مان www.rolex.com قرار می‌دهد.

کوکی‌ها و وب بیکن‌ها

کوکی فایل کوچکی متشکل از حروف و اعداد است که در هارد درایو دستگاه‌تان ذخیره می‌شود. کوکی‌ها برای متمایز کردن شما از سایر کاربران وب‌سایت‌مان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ویژگی به ما در درک نحوه استفاده شما از وب‌سایت‌مان کمک می‌کند.

تغییر کوکی‌ها و وب بیکن‌ها

برای وب‌سایت ما، شما می‌توانید مرورگر خود را طوری تنظیم کنید که همه یا برخی کوکی‌های مرورگر را رد کند یا وقتی وب‌سایتی کوکی‌هایی را مورد استفاده یا دسترسی قرار می‌دهد، به شما اطلاع دهد. اگر همه کوکی‌های وب‌سایت ما را مسدود یا حذف کنید، وب‌سایت همچنان باید بتواند به کار خود ادامه دهد. ادامه کاوش در وب‌سایت ما به منزله این است که با استفاده کوکی‌ها موافقت کرده‌اید.

کوکی‌های شخص اول

این کوکی‌ها توسط rolex.com تنظیم می‌شوند و هدف از آن‌ها، تسهیل فعالیت شما در وب‌سایت و به یاد سپردن تنظیمات شماست.

فهرستی از کوکی‌های شخص اول مورد استفاده در rolex.com را می‌توانید در زیر مشاهده کنید

 • نام کوکی / GeolocationInitialized
  هدف کوکی / این کوکی برای تعیین کشور محل بازدید کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  انقضای کوکی / ۱ ساعت
  کوکی شخص اول / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / CSRF-TOKEN
  هدف کوکی / این کوکی برای جلوگیری از حملات «درخواست جعلی از سایت دیگر» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  انقضای کوکی / کوکی نشست
  کوکی شخص اول / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / rlx-language
  هدف کوکی / این کوکی برای تعیین زبان مورد استفاده برای پیمایش در وب‌سایت استفاده می‌شود.
  انقضای کوکی / ۱ سال
  کوکی شخص اول / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

کوکی‌های عملکردی

رولکس از راهکارهای عملکرد و ردیابی برای بهبود عملکرد وب‌سایت‌مان استفاده می‌کند تا همواره بهترین تجربه متناسب با نیازهای شما را برای‌تان فراهم کند.

ابزارهای تحلیلی

Adobe Analytics:

این راهکار به رولکس در درک نحوه استفاده کاربران از rolex.com کمک می‌کند. برای مثال، این ابزارها در گردآوری اطلاعات مربوط به صفحاتی که بازدیدکنندگان به آن مراجعه می‌کنند، مدت زمان ماندن کاربران در آن صفحات و اینکه به وب‌سایت ما بازمی‌گردند یا خیر به ما کمک می‌کنند. اطلاعات گردآوری‌شده ناشناس باقی می‌ماند.

استفاده از کوکی:

 • نام کوکی / AMCV_###@AdobeOrg
  هدف کوکی / این کوکی برای تعیین تعداد روزهای سپری‌شده از زمان آخرین بازدید کاربر از وب‌سایت استفاده می‌شود.
  انقضای کوکی / ۲ سال
  کوکی شخص اول / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / AMCVS_###@AdobeOrg
  هدف کوکی / این کوکی برای تنظیم و ذخیره‌سازی شناسۀ منحصربه‌فرد بازدیدکننده استفاده می‌شود که در سراسر Experience Cloud Solutions به کار می‌رود. این شناسه به شناسایی کاربر کمک می‌کند.
  انقضای کوکی / کوکی نشست
  کوکی شخص اول / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / demdex
  هدف کوکی / مدیر مخاطبان این کوکی را به منظور تخصیص شناسۀ منحصربه‌فرد برای بازدیدکنندۀ سایت تنظیم می‌کند. کوکی demdex به مدیر مخاطبان کمک می‌کند تا عملکردهای پایه‌ای نظیر شناسایی بازدیدکننده، همگام‌سازی شناسه، بخش‌بندی، مدل‌سازی، گزارش‌دهی و غیره را اجرا کند.
  انقضای کوکی / ۱۸۰ روز
  کوکی شخص اول / شخص سوم / این کوکی در دامنۀ شخص سوم demdex.net در مرورگر تنظیم می‌شود.

 • نام کوکی / dextp
  هدف کوکی / مدیر مخاطبان این کوکی را برای گزارش آخرین باری که فراخوان همگام‌سازی داده‌ها را انجام داده است تنظیم می‌کند.
  انقضای کوکی / ۱۸۰ روز
  کوکی شخص اول / شخص سوم / این کوکی در دامنۀ شخص سوم demdex.net در مرورگر تنظیم می‌شود.

 • نام کوکی / dst
  هدف کوکی / وقتی خطایی هنگام ارسال داده‌ها به مقصد خاصی رخ دهد، مدیر مخاطبان این کوکی را تنظیم می‌کند.
  انقضای کوکی / ۱۸۰ روز
  کوکی شخص اول / شخص سوم / این کوکی در دامنۀ شخص سوم demdex.net در مرورگر تنظیم می‌شود.

 • نام کوکی / everest_g_v2
  هدف کوکی / این کوکی بعد از اولین کلیک کاربر روی تبلیغات مشتری ایجاد می‌شود و برای رهگیری کلیک‌ها و تعاملات کاربر روی وب‌سایت دارای شناسۀ کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
  انقضای کوکی / ۲ سال
  کوکی شخص سوم / 
  کوکی شخص سوم نشست مرورگر؛ یک کوکی برای همۀ حساب‌ها استفاده می‌شود.

 • نام کوکی / everest_session_v2
  هدف کوکی / این کوکی برای نمایش تبلیغات شخصی‌سازی‌شده و مرتبط به کاربران و سنجش میزان کارایی پویش تبلیغاتی به کار می‌رود. 
  انقضای کوکی / کوکی نشست
  کوکی شخص سوم / 
  کوکی شخص سوم نشست مرورگر؛ یک کوکی برای همۀ حساب‌ها استفاده می‌شود.

 • نام کوکی / s_cc
  هدف کوکی / این کوکی توسط کد جاوا اسکریپت تنظیم و خوانده می‌شود تا فعال بودن کوکی‌ها را مشخص کند.
  انقضای کوکی / کوکی نشست
 • انقضای کوکی/ ۱ ساعت کوکی شخص اول/این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / s_dayssincelastvisit
  هدف کوکی / این کوکی برای تعیین تعداد روزهای سپری‌شده از زمان آخرین بازدید کاربر از وب‌سایت استفاده می‌شود.
  انقضای کوکی / ۱ سال
  کوکی شخص اول /
  این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / s_dayssincelastvisit_s
  هدف کوکی / این کوکی برای تعیین تعداد روزهای سپری‌شده از زمان آخرین بازدید کاربر از وب‌سایت استفاده می‌شود.
  انقضای کوکی / کوکی نشست
  کوکی شخص اول / 
  این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / s_ecid
  هدف کوکی / این کوکی برای تنظیم و ذخیره‌سازی شناسۀ منحصربه‌فرد بازدیدکننده استفاده می‌شود که توسط Experience Cloud Solutions به کار می‌رود. هدف از این کوکی ممکن ساختن رهگیری مستمر شناسه در حالت شخص اول است و در صورت انقضای کوکی AMCV، به عنوان شناسۀ مرجع به کار می‌رود.
  انقضای کوکی / ۱ سال
  کوکی شخص اول / 
  این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / s_fid
  هدف کوکی / در صورت ناموجود بودن کوکی استاندارد s_vi به دلیل محدودیت‌های کوکی شخص سوم، این کوکی به عنوان کوکی "«جایگزین»" برای شناسایی یک بازدیدکنندۀ منحصربه‌فرد به کار می‌رود.
  انقضای کوکی / ۱ سال
  کوکی شخص اول / 
  این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / s_getNewRepeat
  هدف کوکی / این کوکی برای ذخیرۀ داده‌های بازدید و نیز شناسایی اینکه آیا بازدیدکننده جدید است یا تکراری به کار می‌رود.
  انقضای کوکی / ۳۰ روز
  کوکی شخص اول / 
  این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی  /  s_sq
  هدف کوکی /  وقتی قابلیت‌های ClickMap و Activity Map فعال باشند، این کوکی توسط کد جاوا اسکریپت تنظیم یا خوانده می‌شود. این کوکی حاوی اطلاعاتی دربارۀ لینک قبلی‌ای که کاربر روی آن کلیک کرده است می‌باشد.
  انقضای کوکی / کوکی نشست
  کوکی شخص اول
  /این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ صفحه ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / s_vi
  هدف کوکی / این کوکی برای شناسایی بازدیدکنندۀ منحصربه‌فرد استفاده می‌شود.
  انقضای کوکی / ۲ سال
  کوکی شخص سوم / 
  این کوکی به عنوان کوکی شخص سوم روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.


Akamai:
Akamai یک شبکۀ ارسال جهانی محتوا (CDN) است که خدمات وب و امنیت اینترنت را ارائه می‌کند.


استفاده از کوکی:

 • نام کوکی / AKA_A2
  هدف کوکی / این کوکی برای افزایش سرعت ارسال محتوا روی وب‌سایت‌ها با استفاده از قابلیت شتاب تطبیقی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فعال‌کنندۀ DNS Prefetch و HTTP2 Push می‌باشد. 
  انقضای کوکی / ۱ ساعت
  کوکی شخص اول کوکی
  /  این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / RT
  هدف کوکی 
  / این کوکی حاوی اطلاعاتی دربارۀ نشست کاربران به منظور پشتیبانی کارکرد حافظۀ نهانِ Akamais است.
  انقضای کوکی
   / ۷ روز
  کوکی شخص  اول 
  / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

ContentSquare:
ContentSquare راهکاری برای جمع‌آوری داده‌های استفاده و بسامد است تا تجربه کاربر را بهبود ببخشد. آمار ساخته‌شده ناشناس هستند.

استفاده از کوکی:

 • نام کوکی / _cs_c
  هدف کوکی / این کوکی توسط ContentSquare برای ذخیرۀ رضایت کاربر در خصوص رهگیری استفاده می‌شود.
  انقضای کوکی / ۱۳ ماه
  کوکی شخص  اول 
  / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / _cs_ex
  هدف کوکی / این کوکی توسط ContentSquare برای استثنا کردن برخی بازدیدکنندگان از گردآوری استفاده می‌شود.
  انقضای کوکی / ۳۰ روز
  کوکی شخص  اول 
  / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / _cs_id
  هدف کوکی / این کوکی حاوی شناساگر کاربر ContentSquare می‌باشد.
  انقضای کوکی / ۱۳ ماه
  کوکی شخص  اول 
  / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / _cs_optout
  هدف کوکی / این کوکی توسط ContentSquare برای استثنا کردن برخی بازدیدکنندگان از گردآوری استفاده می‌شود.
  انقضای کوکی / ۳ سال
  کوکی شخص  اول 
  / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / _cs_s
  هدف کوکی / این کوکی حاوی تعداد بازدیدها از صفحه در نشست جاری برای ContentSquare Solution است.
  انقضای کوکی / ۳۰ دقیقه
  کوکی شخص  اول 
  / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / _cs_vars
  هدف کوکی / این کوکی توسط ContentSquare برای ثبت متغیرهای معمول استفاده می‌شود.
  انقضای کوکی / کوکی نشست
  کوکی شخص  اول 
  / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

 

New Relic:
این پلت‌فرم به صفحه نظارتی رولکس کمک می‌کند تا عملکردها را برای تمام کاربران بارگذاری کند.

استفاده از کوکی:

 • نام کوکی / JSESSIONID
  هدف کوکی / این کوکی برای ذخیره‌سازی نشست کاربر استفاده می‌شود.
  انقضای کوکی / کوکی نشست
  کوکی شخص  اول 
  / این کوکی به عنوان کوکی شخص اول روی دامنۀ شما ذخیره می‌شود.

Quantcast:
این راهکار پلتفورم مدیریت رضایت (CMP) به رولکس کمک می‌کند تا به کاربران امکان تنظیم ترجیحات رضایت خود و قانونی‌سازی منافع خود در سطوح خُرد را بدهند.

استفاده از کوکی:

 • نام کوکی / d
  هدف کوکی / مقدار کوکی شخص سوم تنظیم‌شده در دامنۀ quantserve.com که دامنه‌ای تحت مدیریت Quantcast است.
  انقضای کوکی  /  ۳ ماه
  کوکی شخص سوم
   /  کوکی شخص سوم که به عنوان کوکی به نام "d" در مرورگر ظاهر می‌شود.

 • نام کوکی / euconsent-v2
  هدف کوکی / این کوکی برای ذخیرۀ رضایت "جهانی" کاربر که به همۀ سایت‌ها به جز سایت فعلی اعمال می‌گردد استفاده می‌شود. منظور از "جهانی" عبارتست از همۀ سایت‌های با چارچوب IAB، به جز آن‌هایی که حوزۀ رضایت‌شان در سطح "خدمات" است.
  انقضای کوکی / ۱۳ ماه
  کوکی شخص سوم 
  / این کوکی شخص سوم روی دامنۀ مرکز اروپای IAB،‏ consensu.org، ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / euconsent-v2
  هدف کوکی / این کوکی برای ذخیرۀ رضایت "خدمات" کاربر به کار می‌رود که محدودکنندۀ انتخاب‌های رضایت فقط به سایت فعلی است و به انتخاب‌های انجام‌شده روی سایت‌های دیگر اعمال نمی‌شود.
  انقضای کوکی / ۱۳ ماه
  کوکی شخص اول 
  / این کوکی اول شخص روی دامنۀ سایت ناشر ذخیره می‌شود.

 • نام کوکی / mc
  هدف کوکی / مقدار کوکی شخص سوم تنظیم‌شده در دامنۀ quantserve.com. مقدار این کوکی عبارتست از رمزگذاری فشردۀ عضویت کوکی mc در هدف‌گیری مجدد بخش‌ها و اطلاعات مربوط به شرکای شخص سوم Quantcast، مانند تبادلات تبلیغاتی.
  انقضای کوکی  /  ۱ سال
  کوکی شخص سوم 
  / کوکی شخص سوم که به عنوان کوکی به نام "’mc"‘ در مرورگر ظاهر می‌شود.

 • نام کوکی / __qca
  هدف کوکی / این کوکی برای رهگیری دقیق بازدیدکنندگان ترافیک وب‌سایت استفاده می‌شود.
  انقضای کوکی / ۱۳ ماه
  کوکی شخص سوم / 
  کوکی شخص سوم که به عنوان کوکی به نام "__qca" در مرورگر ظاهر می‌شود.

به اشتراک‌گذاری این صفحه